8ма-топка

 

Официални правила 8-ма топка

1. Цел на играта.
Играта "8-ма топка" е игра с обявяване, която се играе с 15 номерирани топки и бялата топка. Единият състезател е необходимо да разиграва топките с номера от 1 до 7 /малки/, а противникът топките с номера от 9 до 15 /големи/. Състезателят, който пръв коректно вкара седемте топки от своята група и 8-та топка - печели гейма.
2. Обявяване.
При "игра с обявяване" е необходимо да се обяви джобът и топката, която ще се отиграва. При положение, че това е очевидно, обявяването може и да отпадне, но в случай на съмнение съдията /противникът/ е необходимо преди удара де се осведомят за намеренията на играещия в момента състезател. Всички топки, вкарани в джобовете с фаул или поради грешка, си остават в тях, независимо от това дали принадлежат на противника или на играещия в момента състезател. Задължението за обявяване не важи при изпълнение на начален удар. Състезателят остава на масата, при положение, че при начален удар вкара поне една топка, освен ако това не е 8-ма топка.
3. Подреждане на топките.
Топките се подреждат в триъгълник, като 8-та се поставя в средата, в горните му ъгли се поставя по 1 топка от двете различни групи /т.е. 1 малка и 1 голяма/. Останалите топки се разполагат произволно.
4. Право на начален удар.
Правото на начален удар има победителят от метода за определяне на правото за начален удар или победителят от последния гейм. Турнирното ръководство има право да реши дали състезателите да се редуват при изпълнение на начален удар или победителят от предишния гейм да разбива.
5. Коректен откриващ удар.
При изпълнение на начален удар, състезателят има право свободно да разположи бялата топка в челното поле. Началният удар се разглежда като коректен в случаите Когато:
а/ най-малко 4 топки достигнат до спонт;
б/ бъде вкарана топка, с изключение на 8-ма топка.
Ако минимум 4 цветни топки не достигнат до спонт, играчът, който следва да играе може да избере дали да приеме играта в създалото се положение, да изпълни отново начален удар или да накара противника да повтори началния удар.
6. При начален удар, фаул с бялата топка.
Ако при изпълнение на начален удар бялата топка падне в джоба или отскочи от масата, следва:
а/ противникът приема масата в създалото се положение, като всички топки, които са били вкарани до момента остават по джобовете, с изкл. на 8-ма топка.
б/ противникът има свободен избор и "топка в ръка" в челното поле.
 
7. При начален удар, цветна топка отскача от масата.
Ако при изпълнение на начален удар една или повече цветни топки отскочат от масата, същите остават по джобовете, а противникът получава "топка в ръка" в челното поле.
8. При начален удар 8-ма топка пада в джоб.
Ако при коректен начален удар 8-та топка падне в джоб, същият състезател може да повтори началния удар или да изиска да поставят 8-та топка на долната точка и да продължи играта. Ако 8-та топка и бялата топка паднат в джоб, противникът може де изиска 8-та топка да бъде поставена на точката и да продължи играта от челното поле или да повтори началния удар.
9. Свободен избор.
" Свободен избор" означава, че двете групи топки още не са причислени към състезателите. Когато е налице "свободен избор" е позволено чрез малка топка да се вкара голяма и обратно, но преди това е необходимо да се извърши обявяване. Винаги след изпълнение на начален удар съществува "свободен избор". В тези случаи е позволено 1 малка или 1 голяма топка да бъдат вкарани чрез 8-та топка, като същите остават по джобовете. Следва предаване правото на игра на противника, като същият идва на масата със "свободен избор". При "свободен избор" по джобовете остават и всички некоректно вкарани топки.
10. Избор на групата.
При изпълнение на начален удар никога не може да бъде определена групата, от която ще играе състезателят. След изпълнението на началния удар, когато състезателят има право да играе и вкара коректно обявена топка - изборът на група вече е направен.
Забел. След изпълнение на начален удар, винаги съществува "свободен избор".
 
11. Коректен удар.
При всички удари, с изключение на началния или при "свободен избор", състезателят трябва най-напред да улучи и да вкара топка от своята група.
12. Игра със “safety”.
Ако преди удар състезател обяви "safety" и вкара топка, то правото на игра се преотстъпва на противниковия състезател. Всички топки, вкарани с такъв вид обявяване си остават по джобовете. При положение, че не се обяви "safetу" същият състезател трябва да продължи играта.
13. Оценяване.
Състезател има право да продължи играта до момента, в който не вкара коректно всички топки от своята група. Ако е изпълнено това условие, той следва да вкара 8-ма топка.
14. Наказание след фаул.
След допуснат фаул, противникът има "топка в ръка" по цялата маса.
Забел. При допуснат фаул след изпълнение на начален удар играта следва да продължи само от челното поле.
15. Комбинирани удари.
Комбинирани удари са разрешени, но за 8-та топка може да се играе само, когато е налице "'свободен избор".
16. Некоректно вкарани топки.
Топката се приема, че е некоректно вкарана в случаите, когато топката не попадне в предварително обявен джоб или по време на удара бъде извършен фаул. Некоректно вкараните топки остават по джобовете.
17. Цветни топки, които отскачат от масата.
При положение, че цветни топки отскочат от масата, това се приема за фаул и правото на игра следва да бъде преотстъпено на противника. Отскочилите от масата топки се поставят в джобовете. Ако 8-та топка отскочи от масата състезателят губи играта.
 
18. Игра за 8-ма топка.
В случаите, когато се играе за 8-та топка, бъде направен фаул или бялата топка попадне в джоб, това не означава загуба на играта, освен в случаите, когато 8-та топка отскочи от масата или бъде вкарана в джоб. В тези случаи, състезателят, имащ право на игра разполага с "топка в ръка" по цялата маса.
19. Загуба на гейм.
Състезателят губи гейма в следните случаи:
а/ когато извърши фаул, като вкара 8-та топка /изкл. началния удар/;
б/ когато вкара 8-та топка заедно с последната топка от своята група;
в/ когато предизвика скачане на 8-та топка от масата.
г/ когато вкара 8-та топка в джоб, различен от обявения;
д/ когато вкара 8-та топка преди да има право да играе за нея.
20. Патова ситуация.
Ако след 3 последователни серии на игра от двамата състезатели /т.е. б удара/ стане очевидно, че нито един от двамата противници не прави сериозни опити за резултатна игра /поради възможност чрез разиграване на определена топка това да доведе до загуба на гейма/, този гейм следва да бъде преигран. Новият гейм следва да бъде започнат от състезателя, открил прекъснатия гейм.
Това правило следва да бъде прилагано само в случаите, когато на масата са останали 8-та топка и две прицелни топки.
Забел. При направени 3 поредни фаула това не означава загуба на играта.