Правилник 2018

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРИ НА ГРУПА А ОТ КАЛЕНДАРА НА БНБФ

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят правилата за провеждане на всички Републикански първенства  на А група, организирани от Българската Национална Билярд Федерация (БНБФ).

 

Глава втора

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И СЪСТЕЗАТЕЛИ

Раздел I

Турнирен директор

Чл. 2. Турнирният директор (ТД) се назначава с решение на Управителния съвет (УС) на БНБФ.

Чл. 3. Задължения на ТД:

 1. ТД попълва схемата на турнира.
 2. ТД отговаря за спазване на спортно-техническите правила.
 3. ТД следи за спазване на правилата за играта и участва в разрешаване на всички възникнали спорове относно правилата.
 4. ТД събира входните такси за всеки турнир и еднократните такси за картотекиране на състезатели.
 5. ТД следи за спазването на минимални почивки между отделните срещи на един и същ състезател, които не следва да са по-малко от 5 минути.
 6. ТД отговаря за организацията и безпрепятственото провеждане на турнира, осигуряване на подходящи условия за игра, спазване на реда и дисциплината в залата от състезатели, публика и други присъстващи лица.
 7. След приключване на турнира ТД предава документацията от турнира на представител на УС на БНБФ.

Чл. 4. Права на ТД:

 1. ТД има право да вземе решение за прекратяване, отменяне или отлагане на срещи.
 2. ТД може да отлага среща при закъснение на някой от състезателите по негова преценка и при наличие на обективни причини, при условие, че е уведомен предварително за закъснението.
 3. ТД има право да дисквалифицира състезатели при несъответствие на облеклото или да допуска отклонения от него.

4.ТД  право да дисквалифицира състезатели за неспазване на Правилата за дисциплина.

Чл. 5. (1) Жалба срещу действията на ТД може да бъде подадена писмено до УС на БНБФ от всеки състезател – участник в конкретния турнир или спортен клуб.

(2) Решението на Управителния съвет е окончателно.

 

Раздел II

Рефери

Чл. 6. (1) За всеки турнир УС на БНБФ назначава главен рефер.

(2) Главният рефер и ТД могат да бъдат едно и също лице.

Чл. 7. (1) При необходимост може да се назначат и допълнителен брой рефери за конкретен турнир.

(2) Ако не се осигури необходимия брой рефери, УС на БНБФ номинира независими рефери, които следва да бъдат одобрени от ТД. Решенията на номинираните рефери са окончателни и официални за състезателите.

Чл. 8 Реферите е необходимо да бъдат при ТД половин час преди началото на първата среща за деня.

Чл. 9 (1) Жалба срещу рефер в конкретна среща може да бъде подадена писмено до ТД от представител на спортен клуб, чиито състезател е заинтересован. В случай, че ТД и главния рефер са едно и също лице, жалбата се подава до УС на БНБФ.

(2) Лица, които не са членове на спортни клубове, могат да подадат жалба лично.

(3) Решението на ТД или УС на БНБФ е окончателно.

 

Раздел III

Състезатели

Чл. 10. (1) А група се състои от 42-ма състезатели, като на всеки спортен клуб член на БНБФ е определена квота.

(2) Квотите се определят от УС на БНБФ и се обявяват преди началото на сезона.

Чл. 11. (1) В А група състезателите се картотекират единствено през спортен клуб член на федерацията.

(2) Картотекиран състезател е всеки състезател, който фигурира в списъка на някой от спортните клубове и е заплатил еднократна годишна такса за картотекиране към БНБФ в размер одобрен и оповестен от УС на БНБФ.

(3) Картотеките се заплащат до началото на първия турнир за сезона.

Чл. 12. (1) Задължителното облекло за участие на всички състезатели е:

 • тениска с яка, като няма значение дължината на ръкава и цвета. Не е позволено използването на тениски без яка;
 • черен официален панталон - не е позволено участие с къси панталони, дънки, шорти и др.;
 • официални или спортни обувки, изработени от кожа или материал наподобяващ кожа – не е позволено използването на маратонки или джапанки.

 

Чл. 13. (1) Когато състезател не е заел своето място около масата в обявения начален час на срещата, ТД или рефера присъждат игра в полза на противника.

(2) На всеки 5 ( пет ) минути от отсъствието на състезателя се присъжда по една игра в полза на противника.

(3) При неявяване на състезател 15 минути след началния час на срещата, ТД или рефера присъждат служебна загуба за него.

(4) При неявяване и на двамата състезатели до 15 минути след началото на срещата, те се дисквалифицират от ТД и не получават точки от турнира.

Чл. 14. При необходимост и поискване от ТД или рефер, всеки състезател трябва да има готовност да удостовери самоличността и възрастта си.

 

 

Глава трета

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРИ

Раздел I

Условия за провеждане на турнири

Чл. 15.  Датите на турнирите и клубовете домакин се определят от УС на БНБФ преди началото на всеки сезон.

Чл. 16. (1) Право да провеждат ранкинг турнири от календара на БНБФ имат всички спортни клубове – членове на сдружението, които осигурят материална база от минимум 3 (три) маси. Изключения се правят с решение на УС.

(2) Разрешава се домакинството на турнир на даден клуб да се провежда в до две зали, находящи се в един и същ град.

(3) Всеки турнир се провежда на стандартни маси, със стандартни топки по правилата, приети от European Pocket Billiard Federation.

Чл. 17.  Турнирът се ръководи от ТД.

 

Раздел II

Записване и жребий

Чл. 18. (1) Записвания се приемат само на e-mail:

(2) Всички записвания за турнирите от календара на БНБФ се извършват от спортните клубове-членове на сдружението или лично от индивидуалните състезатели. Записвания се приемат до сряда, 17.00 ч. в седмицата на турнира.

(3) Спортните клубове изпращат списък с имената на играчите, възраст и телефон за връзка.

(4) Индивидуалните състезатели, които не членуват в спортен клуб и нямат право на ранкинг точки, следва да се записват чрез изпращане на съобщение на посочения по горе e-mail по ал. 1, като посочват трите си имена, възраст и телефон за връзка.

(5) Записвания след посочените ден и час не се приемат.

 

Чл. 19. (1) Турнирите от календара на БНБФ се провеждат по комбинирана схема съставена от двойна елиминация до основната схема и директна елиминация в основната схема.

(2) За основна схема на турнира се приемат 16 (шестнадесет) състезатели.

(3) Жребият за всеки турнир се тегли в деня на турнира.

 

 

Раздел III

Формат на турнирите, ранкинг точки и такси

Чл. 20.  Право на ранкинг точки в турнир имат всички картотекирани в БНБФ състезатели, заплатили входната такса за конкретен турнир.

Чл. 16.   Форматът на турнирите е :

 • 8-ма топка
 • 9-та топка
 • 10-та топка

Чл. 21 (1) Точките в ранкинг турнирите се разпределят както следва:

 • 1 място 550 т.
 • 2 място          480 т.
 • 3-4 място 420 т.
 • 5-8 място          370 т.
 • 9-12 място 330 т.
 • 13-16 място 315 т.
 • 17-24 място                   300 т.
 • 25-32 място          275 т.
 • 33-48място 235 т.
 • 49-64 място          230 т.
 • 65-80 място                   200 т.
 • 81-96 място 180 т.
 • 97-128 място 160 т.

Чл. 22. Попълването на ранглистата за сезона се осъществява от Управителния съвет на БНБФ след получаване на всички документи от турнира.

Чл. 23.  Входната такса за всеки турнир е 50 лв.

Чл. 24.  Състезател, който е записан за турнир, но не е платил таксата за него до приключването му, не получава точки от него. Състезателят няма право на участие в следващите турнири докато не плати дължимата сума.

 

 

Раздел IV

Награден фонд

Чл. 25. (1) Наградния фонд  се разпределя както следва :

(2) УС на БНБФ се задължава да осигури за всеки турнир от календара грамоти, купи, медали и /или плакети.

Чл. 26. Входните такси от всеки турнир се разпределят както следва:

 

Чл. 27.Турнирът „Мастърс“ не е ранкинг турнир и е със собствен награден фонд

 

Глава четвърта

ПРАВИЛА ЗА ДИСЦИПЛИНА

 

Чл.28.По време на турнирите следва да се спазват следните правила:

(1)Пушенето в залата по време на провеждане на турнир е забранено.

(2) Употребата на алкохол, наркотици или допинг от състезателите, рефери и длъжностни лица по време на турнира е забранена.

(3) Задължително е изключването на всички мобилни телефони в залата, в която се провежда турнира.

(4) Забранено е използването на светкавици от фотоапарати.

(5) От всеки състезател се очаква да бъде концентриран в собствената си игра, да уважава играта на своя опонент, рефера и публиката. Да не разконцентрира опонента по време на ход, да не се движи във визуалното му поле и да не вдига шум, когато той е на ход.

(6)Контакт с масата, когато състезателят не е на ход е забранен.

(7) Състезателят трябва да бъде сдържан и да не изразява негативните си емоции върху публика, рефер, противник, маса или каквото и да е оборудване, или предмети и хора в залата.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29. По смисъла на този правилник:

 1. Участник „юноша“ е лице което е било под 18-на годишна възраст в началото на сезона.

Всички промени и изменения на настоящия или други приети от УС на БНБФ правилници, както и допълнителни решения на УС на БНБФ, влизат в сила на датата на публикуването им на официалната интернет страница на федерацията www.bnbfederation.bg.