ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „БНБФ“ 22.12.2023г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БИЛЯРД ФЕДЕРАЦИЯ“

Управителният съвет на Сдружение ,,БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БИЛЯРД ФЕДЕРАЦИЯ“, с ЕИК 177166384 със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, ул. ,,Цар Борис III“ No 11А на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 2 от Устава, свиква извънредно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 22.12.2023г. от 12:00ч. на адреса на управлението на Федерацията – гр. Петрич, 2850, ул. „Цар Борис III“ № 11A.

С уважение, Георги Накев Божков
Прецедател на УС

15.12.2023г.

Scroll to Top