ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ НА „БНБФ“

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БИЛЯРД ФЕДЕРАЦИЯ

Управителният съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БИЛЯРД ФЕДЕРАЦИЯ“, с ЕИК 177166384 със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н Лозенец; бул. Евлоги Георигев  1, подлез Галерия на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 2 от Устава, свиква извънредно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 05.02.2023 г. от 14:00 ч., в гр. Петрич, ул. Цар Борис III 11 A

При следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за избор на председател и секретар на Общото събрание.
 • Проект за решение: „За председател на Общото събрание се избира …….“
 • Проект за решение: „За секретар на Общото събрание се избира …….“
 1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност като членове на Управителния съвет и от отговорност всички членове на Управителния съвет – Румен Живков Стайков, Людмил Лъчезаров Георгиев, Чавдар Тодоров Тодоров, Красимир Димитров Камешев, Димчо Ганев Иванов, Евгени Георгиев Димов, Георги Накев Божков, поради изтекъл мандат.
 • Проект за решение: „Общото събрание освобождава от длъжност като членове на Управителния съвет и от отговорност всички членове на Управителния съвет – Румен Живков Стайков, Людмил Лъчезаров Георгиев, Чавдар Тодоров Тодоров, Красимир Димитров Камешев, Димчо Ганев Иванов, Евгени Георгиев Димов, Георги Накев Божков, поради изтекъл мандат.“
 1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на председателя на Управителния съвет и представляващия Сдружението Георги Накев Божков поради изтекъл мандат“

Проект за решение: „Общото събрание освобождава от длъжност и от отговорност председателя на Управителния съвет и представляващия Сдружението Георги Накев Божков поради изтекъл мандат“

 1. Вземане на решение за намаляване на минималния брой на членовете на Управителния съвет на трима членове.
 • Проект за решение: „Общото събрание намалява минималния брой на членовете на Управителния съвет на трима членове.“
 1. Избиране на нов Управителен съвет на Сдружението с мандат три години.
 • Проект за решение: „Общото събрание избира нов Управителен съвет с мандат три години“ .
 1. Вземане на решение за избор на председател и представляващ Сдружението измежду членовете на Управителния съвет с мандат три години .
 • Проект за решение: „Общото събрание избира измежду членовете на Управителния съвет представляващ и председател на Сдружението с мандат три години“
 1. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Сдружението.
 • Проект за решение: „Общото събрание променя седалището и адреса на управление на сдружението от гр. София 1000, р-н Лозенец; бул. Евлоги Георгиев 1, подлез Галерия на гр. Петрич, ул. Цар Борис III 11 A.
 1. Вземане на решение за изменение на устава на сдружението.
 • Проект за решение:

На основание чл. 25, т. 1 от Устава Общото събрание приема следните изменения в Устава на Сдружението:

 • 1. В чл. 3 от устава се променя седалището и адреса на управление на Сдружението от гр. София 1000, р-н Лозенец; бул. Евлоги Георгиев 1, подлез Галерия на гр. Петрич, ул. Цар Борис III 11 A, като разпоредбата придобива следната формулировка: „Седалището и адресът на управление на Федерацията са: гр. Петрич, ул. Цар Борис III 11 A.“
 • 2. В чл. 27, ал. 3 от устава се заличава последното изречение „Не е необходимо обнародване на поканата в Държавен вестник“ и вместо него се добавя следното изречение „Не е необходимо обявяването на поканата в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.“
 • 3. В чл. 35, ал. 3 думата „петима“ се заменя с „трима“, като разпоредбата придобива следната формулировка „Управителният съвет е в състав не по малко от трима и не повече от деветима членове (физически лица или представители на юридическите лица – членове на Федерацията)“
 1. Разни

Канят се всички членове на сдружението да участват в Общото събрание. Поканата ще бъде публикува на официалната интернет страница на „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БИЛЯРД ФЕДЕРАЦИЯ“,  като ще бъдат спазени изискванията на чл. 28 от Устава. Освен това, поканата ще бъде поставена на мястото за обявления на адреса на управление на „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА БИЛЯРД ФЕДЕРАЦИЯ“, както и ще бъде обявена в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, както и ще бъде изпратена и на предоставилите електронен адрес за кореспонденция членове на Общото събрание.

Членовете на Общото събрание могат да представляват на Общото събрание от законните си представители или от изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Съгласно чл. 29, ал. 1 от Устава в едно лице няма право да представлява повече от един член на Общото събрание. За удостоверяване изпълнението на тези изисквания присъстващите на Общото събрание следва да представят удостоверение за актуално състояние, извадка/справка от публичния Търговски регистър и нотариално заверено пълномощно, когато съответният член се представлява от изрично упълномощено лице. При непредставяне на изискуемото пълномощно съответният член на Общото събрание не се допуска на заседанието.

Заседанията на Общото събрание са редовни, ако присъстват представители на повече от половината от членовете на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 30 от Устава събранието ще се проведе в 15:00 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

Всеки член на Общото събрание има право на предложения във връзка с дневния ред, които следва да представи по електронен път, на адрес: bnbfederation@gmail.com в срок до 5 дни преди датата на провеждане на събранието.

С уважение, Георги Накев Божков
Прецедател на УС

22.12.2022г.

Scroll to Top